Archive | FAQ RSS feed for this section

Ik wil een schutting plaatsen

of een andere erfafscheiding

Voor eigenaren geldt dat buren van elkaar kunnen eisen dat op de erfgrens een erfafscheiding komt tussen de tuinen. Een erfafscheiding kan een haag, een hek, een schutting of muur zijn. De buren zijn verplicht om de helft mee te betalen in de kosten van de aanschaf, bouw en onderhoud. Het is dus belangrijk dat u het samen eens wordt en hierover afspraken maakt.

U wilt een schutting plaatsen, maar u komt u er samen niet uit?

Schakel dan een mediator in om tot afspraken te komen en die te laten vastleggen.  Wanneer dit niet lukt, dan kunt u de rechter  verzoeken om de buren te dwingen mee te werken aan het plaatsen van een erfafscheiding tot een maximale hoogte van 2 meter op de erfgrens en voor beider kosten. Uiteraard kunt u ook altijd een erfafscheiding op uw eigen grond zetten.

Mag ik in overleg met mijn buren van de regels afwijken?

Het burenrecht is ‘regelend recht’. Dit betekent dat partijen bindende afspraken kunnen maken die afwijken van de wet. De artikelen in de wet zijn opgenomen om duidelijkheid te bieden in situaties waarbij partijen niets met elkaar – vooraf – hebben geregeld. Deze afspraken mogen niet in strijd zijn met ander wettelijke bepalingen.

Deze afspraken gelden niet direct ook voor eventuele nieuwe buren. Dat kan anders liggen als er sprake is van verjaring of dit is vastgelegd in een notariële akte of in de nieuwe koopovereenkomst.

Bron: juridischloket

Buren willen gaan bouwen op erfafscheiding

en staat daar nu een schutting?

Hebben uw buren een omgevingsvergunning gekregen om te bouwen op de plaats waar nu de gemeenschappelijke heg, muur of schutting staat? Dan geldt dat ze deze erfafscheiding niet kunnen weghalen zonder uw toestemming. De gemeente hoeft bij het verstrekken van een omgevingsvergunning niet te controleren hoe het precies zit met het eigendom van de grond. Dat is een zaak ’tussen de erven’ onderling, tussen u en uw buren dus.

De bouw is onrechtmatig in uw ogen

Vindt u dat het gebouw, waarvoor een omgevingsvergunning is verstrekt, uw licht wegneemt een inbreuk maakt op uw privacy of om een andere reden onrechtmatig is?
Neemt u dan contact op met het Juridisch Loket voor advies.

bron: Juridisch loket

Hoe dicht mag een boom of heg bij de erfgrens staan?

Er zijn regels voor de afstand tussen beplanting en de erfgrens, de grens tussen uw grond en de grond van uw buren.

Deze regels worden in twee situaties onderscheiden:

Afstand boom tot grens

Een boom moet minimaal 2 meter uit de erfgrens geplant worden. De erfgrens is de grens tussen uw grond en die van de buren.

Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen:

1. Als de boom niet hoger is dan de schutting die er tussen staat
Een boom mag wel dichter dan 2 meter van de erfgrens worden geplant, als er een schutting op de erfgrens staat en de boom hier niet boven uit komt. De buren hebben er dan immers geen last van. Het moet wel gaan om een schutting of anderszins ondoorzichtige erfafscheiding, bijvoorbeeld een stenen muur.

2. Als de buren toestemming hebben gegeven
U en uw buren kunnen onderling afspraken maken over hoe dicht uw boom bij de erfgrens wordt geplant. Het is wel verstandig om deze afspraken op papier te zetten, omdat u moet bewijzen dat uw buren toestemming hebben gegeven. Het feit dat de boom er al jaren staat, is niet genoeg.

Als de vorige eigenaar toestemming heeft gegeven voor de plaats van de beplanting, kan dit alleen bewezen worden als de toestemming bij het Kadaster is ingeschreven.

3. Als het gaat om openbare bomen
De regels voor verplichte afstanden gelden niet als het gaat om bomen die in openbare grond zijn geplant of op een openbaar erf staan. Denk aan bomen in eigendom of beheer van de gemeente of Rijkswaterstaat. Een gemeenteboom mag dus wel tegen de erfgrens aan worden geplant.

4. Als de gemeente andere regels heeft bepaald
De gemeente kan bepalen dat een boom toch dichterbij de erfgrens geplant mag worden. Dit staat dan in een zogenaamde ‘verordening’. In een verordening legt de gemeente de regels van de gemeente vast.

5. Als er sprake is van verjaring
Als uw buren een boom hebben op minder afstand dan 2 meter, kunt u vragen om de boom weg te halen. Het kan echter zijn dat uw recht om dit te vragen, verjaard is. De boom staat er dan al zo lang, dat hij mag blijven staan. Dit is het geval als er meer dan 20 jaar is verstreken sinds de boom op die plek staat.

De termijn van verjaring kan in sommige gevallen 10 jaar zijn. Er moet dan bewezen kunnen worden dat er destijds toestemming is gegeven om de boom op die plek te zetten. Dat kan niet snel bewezen worden en komt dus maar weinig voor.

De buren krijgen vervolgens het recht om de boom binnen ‘het verboden gebied’ te mogen laten staan. Dit wordt een erfdienstbaarheid genoemd. Het recht kan vervolgens bij het Kadaster ingeschreven worden.

 

Afstand heg tot erfgrens

Een heg of heester moet minimaal 0,5 meter uit de erfgrens geplant worden. De erfgrens is de grens tussen uw grond en die van uw buren. Als deze afstand niet klopt, mag u vragen om de heg of heester te verplaatsen. U mag ook vragen om een vergoeding, in plaats van verplaatsing.

Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen:

1. Als de heg niet hoger is dan de schutting die er tussen staat

Een heg of heester mag wel dichter dan 0,5 meter van de erfgrens worden geplant, als er een schutting op de erfgrens staat en de heg of heester hier niet boven uit komt. De buren hebben er dan immers geen last van. Het moet wel gaan om een schutting of anderszins ondoorzichtige erfafscheiding, bijvoorbeeld een stenen muur.

2. Als de buren toestemming hebben gegeven

U en uw buren kunnen onderling afspraken maken over hoe dicht uw heg of heester bij de erfgrens wordt geplant. Het is wel verstandig om deze afspraken op papier te zetten, omdat u moet bewijzen dat uw buren toestemming hebben gegeven. Het feit dat de heg of heester er al jaren staat, is niet genoeg.

Als de vorige eigenaar toestemming heeft gegeven voor de plaats van de beplanting, kan dit alleen bewezen worden als de toestemming bij het Kadaster is ingeschreven.

3. Als het gaat om openbare beplanting

De regels voor de verplichte afstanden gelden niet als het gaat om beplanting die in openbare grond zijn geplant of op een openbaar erf staan. Denk aan heggen en heesters in eigendom of beheer van de gemeente of Rijkswaterstaat. Een gemeenteheg mag dus wel tegen de erfgrens aan worden geplant.

4. Als de gemeente andere regels heeft bepaald

De gemeente kan bepalen dat een heg of heester toch dichterbij de erfgrens geplant mag worden. Dit staat dan in een zogenaamde ‘verordening’. In een verordening legt de gemeente de regels van de gemeente vast.

5. Als er sprake is van verjaring

Als uw buren een heg of heester hebben op minder afstand dan 0,5 meter, kunt u vragen om de heg of heester weg te halen. Het kan echter zijn dat uw recht om dit te vragen, verjaard is. De heg of heester staat er dan al zo lang, dat hij mag blijven staan. Dit is het geval als er meer dan 20 jaar is verstreken sinds de heg of heester op die plek staat.

De termijn van verjaring kan in sommige gevallen 10 jaar zijn. Er moet dan bewezen kunnen worden dat er destijds toestemming is gegeven om de heg of heester op die plek te zetten. Dat kan niet snel bewezen worden en komt dus maar weinig voor.

De buren krijgen vervolgens het recht om de heg of heester binnen ‘het verboden gebied’ te mogen laten staan. Dit wordt een erfdienstbaarheid genoemd. Het recht kan vervolgens bij het Kadaster ingeschreven worden.

Uw heg vervangen door een schutting?

Staat er op de erfgrens tussen u en uw buren een gemeenschappelijke heg, maar willen u of uw buren deze vervangen door een schutting?
Dan hebben uw buren uw toestemming nodig, omdat u voor de helft eigenaar bent. U moet daarom samen afspraken maken over een vervanging van de erfafscheiding.

Komt u er samen niet uit?

Schakel dan een mediator (conflictbemiddelaar) in om tot afspraken te komen en deze afspraken te laten vastleggen. Wordt u het niet met uw buren eens, dan moet uw buurman aan de rechter toestemming vragen om op de erfafscheiding een schutting te mogen neerzetten.

bron: juridisch loket

Welke regels zijn er over een schuttingen?

Welke regels zijn er over heggen, schuttingen, hekken en andere erfafscheidingen?

Als een schutting, heg, muur of andere afscheiding tussen uw tuin en die van de buren precies op de erfgrens staat, is deze gezamenlijk eigendom van u en uw buren. Dat betekent dat u allebei in overleg verantwoordelijk bent voor de aanlegkosten, het onderhoud, het schoonhouden en vernieuwen.

Het maakt daarbij niet uit wie deze erfafscheiding oorspronkelijk heeft neergezet. Staat de erfafscheiding helemaal aan één kant van de grens? Dan is de eigenaar van de grond daar volledig verantwoordelijk voor.

Een erfafscheiding moet aan de volgende regels voldoen:

  • Een schutting, muur, heg of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn tenzij er andere regels zijn volgens de verordening van de gemeente of plaatselijke gewoonte. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. (Wilt u een schutting van meer dan 2 meter hoog, informeer dan eerst bij de gemeente of u een omgevingsvergunning nodig heeft).
  • U mag geen opening of raam maken in de muur of schutting. Volgens de wet mogen er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens zijn die uitkijken op de grond van uw buren.
  • Zonder toestemming van uw buren mag u met uw kant van de gemeenschappelijke erfafscheiding doen wat u wilt. U mag er tegen aanbouwen en daarin tot op de helft van de dikte balken, bouten enz. aanbrengen, zolang u maar geen beschadigingen aanricht. U mag aan uw kant van een muur of schutting bijvoorbeeld schilderen en/of beugels voor plantenbakken bevestigen. Heggen mag u aan uw kant snoeien.

bron: Juridisch loket

Er hangen takken over mijn schutting

Overhangende takken,wat mag ik doen?

Stap 1. Vraag aan uw buren of zij willen snoeien

Vraag uw buurman of hij wil snoeien. In principe moet uw buurman zelf ervoor zorgen dat takken niet overhangen of dat een haag gesnoeid wordt. Uw buren hebben het recht om toegang tot uw tuin te krijgen, als ze alleen via uw tuin de takken kunnen snoeien.

Stap 2. Stuur een brief naar uw buren

Als u na het gesprek met uw buren merkt dat ze niet gaan snoeien, kunt u ze een kort briefje sturen waarin u het nogmaals vraagt. Geef daarbij een termijn aan waarbinnen u wenst dat er gesnoeid wordt, bijvoorbeeld zes weken. U kunt in uw briefje aangeven dat u anders zelf de takken gaat weghalen.

Stap 3. Haal de takken zelf weg

Als er niet wordt gereageerd op uw vraag om te snoeien, mag u dit zelf doen. Alles wat u afknipt boven uw grond, is uw eigendom.
Als een heg precies op de erfgrens staat, dan mag u de heg aan uw kant snoeien. U moet wel op zo’n manier snoeien dat de heg er geen schade van ondervindt.Doorschietende wortels van een boom van uw buren mag u verwijderen zonder eerst te vragen of ze het zelf willen doen.

 

Bron: Jurisdisch loket